Công nghệ RFID để làm gì ?

http://viettelcargo.com/cong-nghe-rfid-ho-tro-tang-toc-nganh-van-tai.html